online
1

Privātuma politika

Privātuma politika
Šajā Privātuma  politikā (turpmāk tekstā - Politika) ir ietverta informācija par to, kā UAB Oro Guru, uzņēmuma reģistrācijas numurs 303085667, juridiskā adrese Sodų iela 4, LT-01313 Viļņa (turpmāk tekstā - Sabiedrība) apstrādā personas datus.
Politikas noteikumi attiecas uz fiziskām personām, kuru datus apstrādā Sabiedrība:
klientiem, kas izmanto, ir izmantojuši, ir izteikuši nodomu izmantot vai ir kādā citā veidā saistīti ar Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk tekstā - Klienti);
personām, kas sazinās ar Sabiedrību, iesniedzot pieprasījumu un/ vai prasības tieši vai, izmantojot attālinātas saziņas līdzekļus, tostarp pa tālruni vai e-pastā;
personām, kas apmeklē Sabiedrības tīmekļa vietni, u.c.
Šajā Politikā ir izklāstīti galvenie personas datu apstrādes noteikumi. Papildu informāciju par to, kā Sabiedrība apstrādā personas datus, var sniegt Sabiedrības līgumos, citos dokumentos un tīmekļa vietnēs www.airguru.lt; www.airguru.lv un www.airguru.ee, vai izmantojot attālinātos Klientu servisa kanālus (tālrunis, e-pasts).
Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji mainīt un/vai papildināt šo Politiku. Sabiedrība informēs par izmaiņām šajā Paziņojumā, sniedzot publisku paziņojumu Sabiedrības tīmekļa vietnē. Noteiktos gadījumos Sabiedrība var informēt personas par izmaiņām arī pa pastu, e-pastā vai citādi (piemēram, paziņojot presē).
Jēdzieni
Šajā Politikā izmantotajiem jēdzieniem un saīsinājumiem ir šāda nozīme:
Personas dati - jebkāda informācija, kas saistīta ar identificētu vai neidentificētu fizisku personu (piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija, u.c.). 
Persona - fiziska persona (datu subjekts), kuras datus apstrādā (piemēram, Sabiedrības Klienti, personas, kas vēršas Sabiedrībā, iesniedzot pieprasījumus un/ vai prasības, Sabiedrības tīmekļa vietnes lietotāji, u.c.).
Datu apstrāde - jebkāda darbība, ko veic ar Personas datiem (piemēram, vākšana, reģistrēšana, uzglabāšana, piekļuves sniegšana, nodošana, u.c.). 
Pakalpojumi - jebkādas preces, ko piegādājusi Sabiedrība, un pakalpojumi, ko sniegusi Sabiedrība.
Citus šajā Politikā izmantotos jēdzienus interpretē atbilstoši noteiktajam personas datu aizsardzības tiesību aktos (Vispārējā datu aizsardzības regula (ES) 2016/679, Lietuvas Republikas Likums par personas datu tiesisko aizsardzību, un citi). 
Personas datu apstrādes mērķi
Sabiedrība apstrādā Personas datus specifiskiem mērķiem, pamatojoties uz tiesisko pamatojumu, kas noteikts tiesību aktos: kad datu apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu un/vai izpildītu līgumu, kas ir noslēgts ar personu; persona ir sniegusi piekrišanu savu datu apstrādei vienam vai vairākiem īpašiem mērķiem; Sabiedrībai ir jāapstrādā Personas dati, izpildot tiesību aktu prasības, vai Personas dati ir jāapstrādā saskaņā ar Sabiedrības leģitīmām interesēm.
Sabiedrības galvenie mērķi, apstrādājot Personas datus:
Pakalpojumu sniegšana, līgumu slēgšana un izpilde. Sabiedrība apstrādā Personas datus, lai nodrošinātu atbilstīgu Tūrisma pakalpojumu līgumu ar Klientiem noslēgšanu un izpildi, nodrošinātu saskaņā ar līgumiem Klientiem sniegtos pakalpojumus, tostarp atbilstīgi informētu Klientu par jautājumiem, kas saistīti ar pakalpojumiem un līgumu, pamatojoties uz Līgumu.
Norēķinu administrēšana. Sabiedrība apstrādā Personas datus saistībā ar samaksu par Pakalpojumiem, ko sniedz, pamatojoties uz Līgumu.
Tiešais mārketings. Sabiedrība var apstrādāt Personas datus, sniedzot piedāvājumus, nosūtot jaunumus par sniegtajiem Pakalpojumiem un/ vai informāciju par notiekošajiem notikumiem, pamatojoties uz personas piekrišanu.
Citi mērķi. Sabiedrība var apstrādāt Personas datus arī citiem mērķiem, ja šim nolūkam ir saņemta personas piekrišana. Tai ir jāapstrādā Personas dati, izpildot juridiskās prasības, vai tai ir tiesības apstrādā datus saistībā ar leģitīmām interesēm.
Visos iepriekš norādītajos gadījumos Sabiedrība apstrādā Personas datus tikai tādā mērā, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu attiecīgos skaidri noteiktos un leģitīmos mērķus, ņemot vērā personas datu aizsardzības prasības.
Datu saglabāšana 
Sabiedrība apstrādā Personas datus periodā, kas nav ilgāks par nepieciešamo norādītajiem datu apstrādes mērķiem vai ir noteikts piemērojamajos tiesību aktos, ja tajos ir paredzēts ilgāks datu saglabāšanas periods.
Lai noteiktu datu saglabāšanas periodu, Sabiedrība piemēro kritērijus, kas atbilst tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem, papildus ņemot vērā paredzētās personas tiesības, piemēram, nosaka tādu datu saglabāšanas periodu, kurā var iesniegt prasības, kas saistītas ar līguma izpildi, ja tādas radušās, un tamlīdzīgi.
Piemērotie drošības pasākumi 
Sabiedrība nodrošina Personas datu konfidencialitāti saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu realizēšanu, kas paredzēti Personas datu aizsardzībai pret neatļautu piekļuvi, atklāšanu, nejaušu nozaudēšanu, izmainīšanu vai iznīcināšanu, vai citu neatļautu apstrādi. 
Personas tiesības 
Personai, kas ir sazinājusies ar Sabiedrību, pēc tam, kad Sabiedrība ir noteikusi personas identitāti, ir tiesības:
saņemt piekļuvi saviem Personas datiem, ko apstrādā Sabiedrība;
izlabot savus nepareizos, nepilnīgos, neprecīzos Personas datus;
pieprasīt savu Personas datu dzēšanu vai apstrādes apturēšanu, izņemot saglabāšanu, ja tas tiek darīts, pārkāpjot piemērojamo tiesību aktu prasības; 
saņemt Personas datus, kas attiecas uz personu, ko ir sniegusi pati persona, sistematizētā, vispārēji izmantotā un datorlasāmā formātā;
pieprasīt Personas datu, ko apstrādā Sabiedrība, dzēšanu, ja Personas datus apstrādā, pārkāpjot spēkā esošo tiesību aktu prasības, vai Personas dati vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie savākti vai citādi apstrādāti;
ierobežot savu Personas datu apstrādi saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, piemēram, uz periodu, kad Sabiedrība novērtē, vai personai ir tiesības pieprasīt savu Personas datu dzēšanu;
nepiekrist savu Personas datu apstrādei un/vai atsaukt savu Personas datu apstrādei doto piekrišanu, ja Personas datus apstrādā, pamatojoties uz piekrišanu, neskarot saskaņā ar piekrišanu veikto datu apstrādi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Personas var iesniegt iesniegumus par šo Politiku vai Sabiedrības veikto Personas datu apstrādi adresē Sodų iela 4, LT-01313 Viļņa, rakstot uz e-pasta adresi pagalba@airguru.lt, vai mutiski, zvanot uz tālruņa numuru 370-700-22820.
Ja netiek atrisināti jautājumi, kas saistīti ar Sabiedrības veikto Personas datu apstrādi un/vai personas tiesībām, personai ir arī tiesības vērsties un iesniegt sūdzību Valsts Datu aizsardzības inspekcijā.
Personas pienākumi
Iesniedzot savus personas datu Sabiedrībai, personas apstiprina, ka ir pienācīgi iepazinušās ar šajā Paziņojumā ietvertajiem personas datu apstrādes noteikumiem, neiebilst, ka Sabiedrība apstrādā personu sniegtos personas datus, personu sniegtie dati un informācija ir precīza un pareiza, un Sabiedrība nav atbildīga par nevajadzīgu datu sniegšanu un apstrādi, ja persona Sabiedrībai tādus ir sniegusi nerūpības dēļ. Persona apņemas informēt Sabiedrību par izmaiņām sniegtajos datos vai citā saistītajā informācijā.
Sīkdatnes un to izmantošana 
Lai nodrošinātu ātrāku un ērtāku šīs tīmekļa vietnes lietošanu, Sabiedrība izmanto sīkdatnes. Sīkdatne ir neliela datne, ko nosūta un instalē tīmekļa vietnes apmeklētāja datorā. Sabiedrība izmanto instalēto informāciju, lai atpazītu personu un uzraudzītu tīmekļa vietnes datplūsmas statistiku. 
Lietojot AirGuru tīmekļa vietni, lietotājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai. Persona var atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot sava tīmekļa pārlūka iestatījumus. Taču šajā gadījumā var nedarboties noteiktas tīmekļa vietnes funkcijas.