1

Nosacījumi

ORGANIZĒTĀ TŪRISMA CEĻOJUMA LĪGUMA STANDARTA NOTEIKUMI 

1. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU PIENĀKUMI 
1. 1. Tūrisma operators apņemas:
1. 1. 1. Nodrošināt, ka Tūristam (-iem) tiek atbilstīgi sniegti visi Līgumā noteiktie pakalpojumi, ņemot vērā Tūrista leģitīmās gaidas, neatkarīgi no tā, vai šie pakalpojumi ir jāsniedz Tūrisma operatoram pašam, vai citiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Katalogs vai citi materiāli, kuros aprakstīts ceļojums vai izmainītā programma, ir Organizētā tūrisma ceļojuma līguma neatņemama sastāvdaļa. Jaunākā un būtiskākā informācija par viesnīcām, to kategoriju izmaiņām, pakalpojumiem un izklaidi, kas sniegta šeit pēc Organizētā tūrisma ceļojuma līguma noslēgšanas, ir pieejami publiski Tūrisma operatora tīmekļa vietnē www.airguru.lv
1. 1. 2. Informēt Tūristu par Līguma izbeigšanu, izmantojot izturīgu informācijas nesēju, ja nav savākts minimālais tūristu skaits (10 tūristi, ja viens no līgumā norādītajiem pakalpojumiem ir tūrisma gids; 2 tūristi, ja tūrisma gida pakalpojumu nepērk). Tūrists ir jāinformē vēlākais pirms Ceļojuma sākuma:
1. 1. 2. 1. 20 dienas, ja ceļojuma ilgums ir ilgāks par 6 dienām;
1. 1. 2. 2. 7 dienas, ja ceļojuma ilgums nav īsāks par 2 dienām un nav ilgāks par 6 dienām;
1. 1. 2. 3. 48 stundas pirms ceļojuma, ja ceļojuma ilgums ir īsāks par 2 dienām.
Pēc tam, kad Tūristi atbilstīgi un savlaicīgi informēti par Līguma izbeigšanu un ir atmaksāta par Ceļojuma samaksātā nauda, Tūrisma operators nav atbildīgs par Tūristu ciestajiem zaudējumiem.

1. 1. 3. Ja līdz Ceļojuma sākumam ir pietiekami ilgs laiks, Līguma noslēgšanas formā vai citā Tūrista izvēlētā formā iesniegt Tūristam nepieciešamās kvītis, kuponus, biļetes, informāciju par plānoto izbraukšanas laiku un, ja attiecināms, reģistrācijas laiku, kā arī paredzēto gaidīšanas laiku apstāšanās vietās, transporta savienojumiem un ierašanās laiku. Tūrisma operators arī apņemas sniegt informāciju par Ceļojumam izmantotajiem transporta līdzekļiem, to raksturojumu un kategoriju, izmitināšanas veidu, izmitināšanas vietas atrašanās vietu, kategoriju un ērtību līmeni, kā arī pamata informāciju un kategoriju (saskaņā ar uzņemošās valsts attiecīgajiem noteikumiem) un ēdināšanu. Pēdējo norādīto informāciju var publicēt Tūrisma operatora tīmekļa vietnē www.airguru.lv
1. 1. 4. Sniegt vispārēji informāciju par prasībām attiecībā uz pasi un vīzu Ceļojuma valstī, tostarp aptuveno vīzas izsniegšanas procesa ilgumu, un informāciju par ar veselību saistītajām formalitātēm (informāciju par epidemioloģisko situāciju saistībā ar infekcijas slimībām valstīs, uz kurām tiek organizēts Ceļojums, obligātajiem un ieteicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem, informāciju par veselības apdrošināšanas prasībām), vai sniegt saites uz šo informāciju. Pēdējo norādīto informāciju vai saites uz oficiālajām tīmekļa vietnēm, kur šāda informācija ir publicēta, sniedz Tūrisma operatora tīmekļa vietnē www.airguru.lv.
1. 1. 5. Sniegt informāciju par Tūrisma operatora vietējā pārstāvja, tūrisma gida, kontaktcentra vai cita pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, kas sniedz Tūristam iespēju ātri sazināties ar Tūrisma operatoru un komunicēt ar viņu, lūgt palīdzību, ja Tūristam rodas grūtības, vai iesniegt pretenziju par Līguma neatbilstīgu izpildi vai neizpildi. Ja nav šāda Tūrisma operatora pārstāvja, tad Tūrisma operatoram ir jānorāda Tūristam tālruņa numurs, kur var zvanīt ārkārtas situācijā, vai informācija, kas palīdzētu sazināties ar Tūrisma operatoru. Ja ceļo nepilngadīgie, Tūrisma operatoram ir jāsniedz vecākiem vai aizbildņiem informācija, kas nodrošina iespēju tieši sazināties ar nepilngadīgo vai atbildīgo personu nepilngadīgā atrašanās vietā. Šo informāciju publicē Tūrisma operatora tīmekļa vietnē www.airguru.lv.
1. 1. 6. Sniegt informāciju par izvēles vai obligāto apdrošināšanu attiecībā uz izmaksām, kas rodas, ja Līgumu izbeidz Tūrists, vai segumu izmaksām par palīdzības sniegšanu, tostarp Tūrista atgriešanos sākotnējā izbraukšanas vietā, ja noticis nelaimes gadījums, slimība vai nāve. Pēdējo norādīto informāciju vai saites uz oficiālajām tīmekļa vietnēm, kur šāda informācija ir publicēta, sniedz Tūrisma operatora tīmekļa vietnē www.airguru.lv.  
1. 1. 7. Izmantot Tūrista sniegtos personas datus tikai ceļojuma dokumentu noformēšanai. Ja Tūrists ir sniedzis piekrišanu, iesniegtos datus drīkst saglabāt un izmantot tiešā mārketinga nolūkiem, informējot Tūristu par Tūrisma operatora organizēto ceļojumu piedāvājumiem.
1. 1. 8.  Bez neatbilstīgas kavēšanās sniegt nepieciešamo palīdzību Tūristam, kam Ceļojuma laikā radušies sarežģījumi, vai nepārvaramas varas situācijā: 
   1. 1. 8. 1. sniegt attiecīgo informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, vietējām iestādēm un konsulāro palīdzību; 
   1. 1. 8. 2. palīdzēt Tūristam izmantot attālinātas saziņas līdzekļus; 
   1. 1. 8. 3. palīdzēt atrast alternatīvus ceļojuma pakalpojumus. 
   1. 1. 9.  Ja Tūrisma operatoram rodas pienākums atmaksāt Tūristam visu vai daļu no naudas, ko par Ceļojumu samaksājis Tūrists vai kas samaksāts viņa vārdā, Tūrisma operatoram ir jāatmaksā nauda bez liekas kavēšanās, taču ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas datuma.

1. 2. Tūrists apņemas: 
1. 2. 1. Savlaicīgi samaksāt par Ceļojumu saskaņā ar Līgumā noteiktajiem noteikumiem un termiņiem. Samaksas par Ceļojumu kārtība, kas ir jāievēro Tūristam, ir noteikta piedāvājumos, kas publicēti Tūrisma operatora tīmekļa vietnē www.airguru.lv. Veicot maksājuma pārskaitījumu uz Tūrisma operatora kontu, Tūristam kā maksājuma mērķis ir jānorāda šī Līguma numurs, uzvārds, Ceļojuma virziens un Ceļojuma datums. Ja Tūrists pērk Ceļojumu, maksājot par to vairākos maksājumos, Tūristam ir jāievēro šajā Līgumā noteiktā samaksas par Ceļojumu kārtība. Ceļojuma kopējo cenu (ieskaitot visus nodokļus, papildu maksājumus, ceļa maksas, u.c.) par visiem līgumā norādītajiem tūristiem norāda Līgumā. Ceļojuma cenā nav iekļautas izmaksas par pases, vīzas, vakcināciju, papildu apdrošināšanas iegādi, kas ir jāiegādājas pašam tūristam, kūrorta nodeva, kas ir jāmaksā, ierodoties viesnīcā. 
1. 2. 2.  Sniegt visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Tūrisma operatoram, lai savlaicīgi izpildītu šo Līgumu.
1. 2. 3.  Ierasties savlaicīgi Tūrisma sākumpunktā, izpildīt Tūrisma operatora norādījumus saistībā ar Ceļojuma vai tā atsevišķu daļu izpildi, ievērot sabiedrisko kārtību, starptautiskos pasažieru pārvadājumu noteikumus, bagāžas transportēšanas kārtību un prasības attiecībā uz valstī ievedamo priekšmetu daudzumu, skaitu un aizliegumiem. Ievērot robežas un muitas dienestu norādījumus. Pēc pārvadājuma no viesnīcas uz lidostu pakalpojuma iegādes saskaņā ar šo Līgumu Tūristam ir jāierodas izbraukšanas vietā vismaz 15 minūtes pirms Tūrisma operatora norādītā pārvadājuma sākuma laika. 
1. 2. 4. Ja Tūrists ceļo ar bērnu/ bērniem, viņam ir jāievēro prasības, kas noteiktas Bērnu īslaicīgas izbraukšanas uz ārvalstīm, kas ir ārpus Šengenas zonas, kārtības aprakstā, kas ir apstiprināts ar Lietuvas Republikas valdības lēmumu Nr. 302 (2002. gada 28. februāris).
1. 2. 5. Kompensēt zaudējumus, kas radīti Ceļojuma laikā (bojāts viesnīcas aprīkojums, transporta līdzekļi, u.c.). Ja zaudējumus ir izraisījis nepilngadīgais, visus zaudējumus sedz persona, kas ir atbildīga par nepilngadīgo. Ja Tūrists uzņemas vainu un piekrīt kompensēt zaudējumus, tie ir jākompensē uz vietas. Gadījumos, kad Tūrists neuzņemas vainu, Tūrisma operatoram ir tiesības piedzīt zaudējumus saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību. Tūristam nav pienākums kompensēt zaudējumus, ko ir izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi.
1. 2. 6. Izbraucot ārpus Eiropas Savienības, Tūristam ir jābūt derīgai pasei (derīga vismaz 6 mēnešus pēc Ceļojuma beigām). Braucot uz valstīm Eiropas Savienībā, Tūristam ir jābūt personas apliecībai vai pasei. Šī prasība attiecas arī uz bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem. 
1. 2. 7. Tūristam, kas ir šī Līguma galvenā puse, ir jāinformē citi Tūristi - saņēmēji, ka Ceļojumu organizē saskaņā ar šajā Līgumā noteiktajiem noteikumiem, un visiem Tūristiem ir jāievēro visi Līguma noteikumi, un jāsniedz viņiem informācija, ko Tūrisma operators nosūtījis pēc Līguma noslēgšanas.
 
2. LĪGUMA IZBEIGŠANA. ATTEIKUMS 
2. 1.  Tūrista tiesības izbeigt Līgumu: 
2. 1. 1. Tūristam ir tiesības izbeigt Līgumu jebkurā laikā pirms Ceļojuma sākuma.
2. 1. 2. Pēc tam, kad Tūrists ir izbeidzis šo Līgumu, Tūrisma operators var prasīt Tūristam maksāt pamatotu šajā Līgumā noteiktu izbeigšanas maksu.
2. 1. 2. 1.  Līguma izbeigšanas maksas summa ir atkarīga no palikušā laika līdz Ceļojuma sākumam (atskaitot izņēmumus, kas noteikti Līguma 2.1.2.2. un 2.1.2.3. punktā):
Līguma izbeigšanas laiks
Cena procentos no Ceļojuma cenas
Vairāk kā 45 dienas līdz izbraukšanai
50 %
No 44 līdz 8 dienām līdz izbraukšanai
80 %
7 dienas un mazāk līdz izbraukšanai 
100 %


2. 1. 2. 2.  Pēc tam, kad Tūrists ir izbeidzis Ceļojuma līgumu, kurā ietverts pasažiera avio pārvadājums un izmitināšanas viesnīcā pakalpojumi, ja šie pakalpojumi ir pārdoti, piemērojot tiešo pakalpojumu sniedzēju kampaņas/ piedāvājumus/ atlaides, Līguma izbeigšanas maksa ir vienāda ar 100% Ceļojuma cenas;
2. 1. 2. 3. Pēc tam, kad Tūrists ir izbeidzis Ceļojuma līgumu, kurā ietverts pasažiera avio pārvadājums ar regulārā reisa lidojumu, avio biļešu cena netiek atmaksāta. 
Visos gadījumos līguma izbeigšanas maksas summa nedrīkst pārsniegt Līgumā noteikto Ceļojuma cenu.
Ja Tūrists atsakās doties ceļojumā, kad ir noslēgts finansēšanas (patēriņa kredīta) līgums Ceļojuma finansēšanai, viņam ir jākompensē zaudējumi, kas radušies Tūrisma operatoram, kas ir noteikti iepriekšējā tabulā, nepārsniedzot maksimālo Ceļojuma cenu, un Tūristam ir jāsamaksā patēriņa kredīta sniedzējam par patēriņa kredīta līguma izbeigšanu saskaņā ar Lietuvas Republikas Likumā par patēriņa kredītiem un/ vai patēriņa kredīta līgumā noteikto kārtību.
2. 1. 3. Tūristam ir tiesības izbeigt Līgumu un nemaksāt Līguma izbeigšanas maksu šādos gadījumos: 
2. 1. 3. 1. ja Tūrisma operators maina Līguma noteikumus pirms Ceļojuma sākuma un Tūrists saprātīgā Tūrisma operatora noteiktā termiņā nepiekrīt Tūrisma operatora ierosinātajām Līguma noteikumu izmaiņām, kad: 
2. 1. 3. 1. 1. Tūrisma operatoram nav citu izvēles iespēju, kā pirms Ceļojuma sākuma būtiski mainīt kādu no Ceļojuma galvenajiem pakalpojumiem un/vai raksturojumiem;
2. 1. 3. 1. 2. Tūrisma operators nevar izpildīt Līgumā norādītās Tūrista īpašās prasības;
2. 1. 3. 1. 3. Tūrisma operators piedāvā paaugstināt Ceļojuma cenu par vairāk nekā 8 procentiem saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.7521 pantu; 
2. 1. 3. 2. ja Līguma izpildi nevar turpināt sakarā ar Tūrista norādītajiem trūkumiem un Tūrisma operators neizlabo šos trūkumus saprātīgā Tūrista noteiktā termiņā. Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.752.1(3) pantā noteiktajos gadījumos Tūrists var pieprasīt samazināt Ceļojuma cenu vai kompensēt zaudējumus; 
2. 1. 3. 3. ja ceļojuma galamērķī vai tā tuvumā rodas nepārvaramas varas apstākļi, ka liedz veikt Ceļojumu vai aizvest Tūristus uz ceļojuma galamērķi. Šādā gadījumā Tūristam ir tiesības prasīt atmaksāt par Ceļojumu samaksāto naudu, taču nav tiesību uz papildu zaudējumu kompensāciju; 
2. 1. 4. Tūristam ir atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ārpus tirdzniecības telpām (piemēram, ekskursiju laikā, ārpusē notiekošu prezentāciju laikā, u.c.) saskaņā ar kārtību, kas noteikta Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.22810.(1) pantā, un ir jāinformē Tūrisma operators par to saskaņā ar kārtību, kas noteikta Lietuvas Republikas Civilkodeksa6.22810. panta 6. un 7. punktā. Šis termiņš neattiecas uz distances pārdošanas līgumiem (pēc Ceļojuma iegādes tiešsaistē Tūrisma operatora tīmekļa vietnē).
2. 1. 5. Ja Ceļojumu ir iegādājušies divi Tūristi un viens no Līgumā norādītajiem Tūristiem izbeidz Līgumu pirms Ceļojuma sākuma, otram Tūristam, kas ceļos viens, ir pirms izbraukšanas jāsamaksā papildu maksa par vienvietīgu istabu.  
2. 2. Tūrisma operatora tiesības izbeigt Līgumu:
2. 2. 1. Tūrisma operatoram ir tiesības izbeigt Līgumu pirms Ceļojuma sākuma, atmaksāt Tūristam visas par Ceļojumu samaksātās summas un kompensēt Tūristam radušos zaudējumus. 
2. 2. 2. Pēc tam, kad Līgumu izbeidzis Tūrisma operators, Tūristam radušos zaudējumus nekompensē šādos gadījumos:
2. 2. 2. 1. personu, kas iegādājušās Ceļojumu, skaits ir mazāks par Līguma 1. 1. 2.  punktā noteikto minimālo Tūristu skaitu un Tūrists par to ir informēts saskaņā ar Līguma 1.1.2. punktā noteikto kārtību; 
2. 2. 2. 2. Tūrisma operators nevar izpildīt Līgumu nepārvaramas varas dēļ un nekavējoties informē Tūristu par Līguma izbeigšanu pirms Ceļojuma sākuma.

3. CEĻOJUMA CENAS IZMAIŅAS
3. 1. Pēc Līguma noslēgšanas Tūrisma operatoram ir tiesības paaugstināt ceļojuma cenu. Ceļojuma cenas paaugstināšana ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja to izraisa izmaiņas: 
3. 1. 1. tūrista pārvadājuma maksā sakarā ar degvielas vai citu enerģijas avotu izmaksām; 
3. 1. 2. Līgumā iekļauto pakalpojumu apjomā, kas ir saistīts ar nodokļiem, nodevām, ceļa maksām vai citām maksām (piemēram, tūrista nodoklis, lidostas nodokļi, u.c.), ko piemēro trešās personas, kas tieši nepiedalās Ceļojumā; 
3. 1. 3. ar Ceļojumu saistītā valūtas maiņas kursā. 
3. 2. Tūrisma operators skaidri un saprotami informē Tūristu, izmantojot izturīgus līdzekļus, par cenas paaugstināšanos vismaz 20 dienas pirms Ceļojuma sākuma, norādot cenas paaugstināšanās iemeslus un to, kā cenas paaugstinājums ir aprēķināts. 
3. 3. Ja ceļojuma cenas paaugstinājums pārsniedz 8 procentus no ceļojuma gala cenas, Tūristam ir tiesības izbeigt Līgumu vai izvēlēties alternatīvu Tūrisma operatora piedāvātu Ceļojumu.
3. 4. Pēc Līguma noslēgšanas Tūristam ir tiesības pieprasīt ceļojuma cenas samazināšanu šādos gadījumos: 
3. 4. 1. pēc Līguma 3. 1. punktā norādīto izmaksu samazināšanās pēc Līguma noslēgšanas, taču pirms Ceļojuma sākuma;
3. 4. 2. sakarā ar Līguma neatbilstīgu izpildi, ja Tūrisma operators nepierāda, ka Līgums ir izpildīts neatbilstīgi Tūrisma vainas dēļ;
3. 4. 3. ja piedāvāto alternatīvo pakalpojumu rezultātā Ceļojuma kvalitāte pazeminās salīdzinājumā ar Līgumā noteikto;
3. 4. 4. ja saprātīgu iemeslu dēļ Tūrisma operators nevar piedāvāt alternatīvus pakalpojumus vai Tūrists no tiem atsakās saskaņā ar Lietuvas Republikas Civillikuma 6.754.(5) pantu;
3. 4. 5. ja Tūrista norādīto trūkumu dēļ Līguma izpildi nevar turpināt un Tūrisma operators neizlabo šos trūkumus saprātīgā Tūrista noteiktā termiņā. 
3. 5. Pēc ceļojuma cenas pazemināšanas Tūrisma operatoram ir tiesības atskaitīt faktiskās administratīvās izmaksas no summas, kas ir jāatmaksā Tūristam. Pēc Tūrista pieprasījuma Tūrisma operatoram ir jāsniedz šādu administratīvo izmaksu pamatojums. 

4. CITU LĪGUMA NOTEIKUMU IZMAIŅAS
4. 1. Pirms Ceļojuma sākuma Tūrisma operatoram ir tiesības vienpusēji mainīt citus Līguma noteikumus, ja: 
4. 1. 1. šīs izmaiņas nav būtiskas; 
4. 1. 2. Tūrisma operatoram ir skaidrā un saprotamā veidā Tūrista izvēlētajā formā, izmantojot izturīgu informācijas nesēju, jāsniedz Tūristam informācija par šīm izmaiņām. 
4. 2. Tūrisma operatoram ir bez nepamatotas kavēšanās, izmantojot izturīgu informācijas nesēju, skaidrā un saprotamā veidā jāsniedz Tūristam informācija par:
4. 2. 1. ierosinātajām Līguma izmaiņām; 
4. 2. 2. saprātīgu termiņu, kura laikā Tūristam ir jāinformē Tūrisma operators par savu lēmumu;
4. 2. 3. sekām, ja Tūrists neatbild Tūrisma operatora noteiktajā termiņā;
4. 2. 4. alternatīvu Ceļojumu un tā cenu, ja šāds Ceļojums tiek piedāvāts.
4. 3. Tūristam ir tiesības pēc savas izvēles Tūrisma operatora noteiktā saprātīgā termiņā piekrist Tūrisma operatora ierosinātajām izmaiņām Līguma noteikumos vai izbeigt Līgumu, nemaksājot Līguma izbeigšanas maksu.
4. 4. Pēc tam, kad Tūrists ir izbeidzis Līgumu, Tūrisma operators var piedāvāt Tūristam citu līdzvērtīgas vai augstākas kvalitātes Ceļojumu. Ja Līguma izmaiņu dēļ vai izvēlētā alternatīvā Ceļojuma dēļ Ceļojuma kvalitāte pazeminās vai paaugstinās tā cena, Tūristam ir tiesības pieprasīt samazinātās cenas starpības atmaksu.
4. 5. Pēc Līguma noslēgšanas jebkuru Līguma noteikumu var mainīt ar abu Pušu rakstisku vienošanos.

5. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU IZMAIŅAS 
5. 1. Tūristam ir tiesības nodot savas tiesības ceļot citai personai, kas iegūst visas Tūrista tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu, ja pirms Ceļojuma sākuma Tūrists iesniedz saprātīgu paziņojumu Tūrisma operatoram. Tūrista paziņojumu visos gadījumos uzskata par saprātīgu, ja tas iesniegts ne vēlāk kā 7 dienas pirms Ceļojuma sākuma.     
5. 2. Operators informē Tūristu, kas nodod savas tiesības ceļot citai personai, par faktiskajām līguma nodošanas izmaksām un iesniedz pamatojošus pierādījumus. Šīm izmaksām ir jābūt saprātīgām, un tās nedrīkst pārsniegt faktiskās izmaksas, kas radušās Tūrisma operatoram Līguma nodošanas rezultātā.
5. 3. Tūrists, kurš nodod tiesības uz Ceļojumu, un otra persona ir solidāri un atsevišķi atbildīgi attiecībā pret Tūrisma operatoru par ceļojuma cenas un ar tiesību uz Ceļojumu nodošanu saistīto izdevumu samaksu.
5. 4. Gadījumos, ja šāda nodošana ir pretrunā ar personas, kuras palīdzību Tūrisma operators izmanto, noteikumiem (t.i., ja atlikušajā laikā pirms Ceļojuma sākuma vairs nav iespējams rezervēt un/vai mainīt sēdvietas transporta līdzekļi, vietas viesnīcā un/vai saņemt vīzu uz jaunās personas vārda), tas ir jānorāda Līgumā. 

6. ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEATBILSTĪGU IZPILDI
6. 1. Tūrisma operators ir atbildīgs par visiem tehniskajiem trūkumiem rezervēšanas sistēmā, kas rodas tā vainas dēļ, noslēdzot Līgumu, un par visām kļūdām, kas izdarītas pasūtīšanas procesā. Atbildība netiek piemērota, ja rezervēšanas kļūdas ir izraisītas Tūrisma vainas dēļ vai ja tās ir izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi.
6. 2. Tūrisma operatoram ir bez nepamatotas kavēšanās jānodrošina Tūristam, kam rodas grūtības, nepieciešamā palīdzība, kas norādīta Līguma 1.1.7. punktā.
6. 3. Ja Tūristam palīdzība ir nepieciešama tādu iemeslu dēļ, ko izraisa Tūrista tīša rīcība vai nolaidība, Tūrisma operatoram ir tiesības par šādas palīdzības sniegšanu prasīt maksu, kuras summa nedrīkst pārsniegt faktiskās izmaksas, kas radušās Tūrisma operatoram.
6. 4. Tūristam ir bez nepamatotas kavēšanās, izmantojot Līgumā norādītos kontaktus, ir jāpaziņo Tūrisma operatoram par visiem Līguma neatbilstīgas izpildes vai neizpildes gadījumiem, ko tas ir pamanījis Ceļojuma laikā, un jānorāda saprātīgs termiņš trūkumu novēršanai. Ja trūkumi ir jānovērš nekavējoties, Tūristam termiņš nav jānorāda.
6. 5. Ja Līgumā norādītie pakalpojumi tiek sniegti veidā, kas neatbilst Līguma noteikumiem, Tūrisma operatoram ir Tūrista noteiktā saprātīgā termiņā jāizlabo Tūrista norādītie trūkumi, izņemot, ja to izdarīt nav iespējams vai tā rezultātā rastos nesamērīgas izmaksas, ņemot vērtā trūkumu apmēru un neatbilstīgi sniegto Līgumā norādīto pakalpojumu vērtību.
6. 6. Ja Tūrisma operators neizlabo trūkumus sakarā ar Līguma noteikumu 6.5. punktā norādītajiem iemesliem, tiek piemēroti Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.7541. panta noteikumi par zaudējumu kompensāciju. 
6. 7. Ja Tūrisma operators neizlabo trūkumus Tūrista noteiktajā saprātīgā termiņā tādu iemeslu dēļ, kas atšķiras no tiem, kas norādīti Līguma noteikumu 6.5. punktā, Tūrists to var izdarīt pats un pieprasīt nepieciešamo izmaksu kompensāciju.
6. 8. Ja Tūrisma operators nevar nodrošināt lielu daļu pakalpojumu saskaņā ar Līgumu vai Tūrisma atgriešanās izbraukšanas vietā netiek nodrošināta saskaņā ar vienošanos, Tūrisma operatoram ir jāpiedāvā Tūristam bez papildu izmaksām piemēroti alternatīvi pakalpojumu, kuru kvalitāte, ja iespējams, ir vienāda vai augstāka par Līgumā noteikto kvalitāti, lai Ceļojumu varētu turpināt. Ja piedāvāto alternatīvu dēļ Ceļojuma kvalitāte pazeminās un ir zemāka par Līgumā noteikto, Tūrisma operators attiecīgi samazina Ceļojuma cenu.
6. 9. Ja piedāvātās alternatīvas nav līdzīgas pakalpojumiem, par kuriem ir vienošanās Līgumā, vai ja nodrošinātais cenas samazinājums nav atbilstošs, Tūrists var no tām atteikties.
6. 10. Ja nepietiekama atbilstība ietekmē Ceļojuma veikšanu un Tūrisma operators neizlabo situāciju Tūrista noteiktā saprātīgā termiņā, Tūrists var izbeigt Līgumu, nemaksājot līguma izbeigšanas maksu, un pieprasīt cenas samazinājumu un/vai kompensāciju par materiāliem un nemateriāliem zaudējumiem.
6. 11. Ja nav iespējams piedāvāt alternatīvas vai ja Tūrists atsakās no piedāvātajām alternatīvām saskaņā ar Līguma 6. 9. punktu, Tūristam ir tiesības uz cenas samazinājumu un/vai kompensāciju par materiālajiem un nemateriālajiem zaudējumiem, neizbeidzot Līgumu.
6. 12. Ja Ceļojums ietver pasažiera pārvadājuma pakalpojumu, Tūrisma operatoram šī Līguma 6.9. - 6.11. punktā norādītajos gadījumos ir bez papildu maksas jānodrošina Tūrista atgriešanās sākotnējā izbraukšanas vietā ar līdzvērtīgu transporta veidu vai transports uz citu atrašanās vietu, kam Tūrists piekrīt, kā arī jāatmaksā Tūristam nauda par nesniegtajiem pakalpojumiem.
6. 13. Ja nepārvaramas varas dēļ Tūrisma operators nevar nodrošināt Tūrista atgriešanos atbilstoši Līgumā noteiktajam, Tūrisma operatoram ir jāsedz izmaksas par nepieciešamo izmitināšanu, kuras kategorija, ja iespējams, ir vienāda ar Līgumā noteikto, uz nepārvaramas varas apstākļu laiku, taču uz periodu, kas nepārsniedz trīs naktis katram tūristam, izņemot gadījumus, kad ilgāki termiņi ir noteikti citos likumos vai Eiropas Savienības tiesību aktos (piemēram, personām ar ierobežotu mobilitāti un viņas pavadošām personām, grūtniecēm un nepilngadīgajiem bez pavadoņa, kā arī personām, kam nepieciešama īpaša medicīniskā palīdzība, ja Tūrists informē Tūrisma operatoru par savām īpašajām vajadzībām vismaz 48 stundas pirms Ceļojuma sākuma).
6. 14. Tūristam ir tiesības prasīt kompensāciju bez nepamatotas kavēšanās par materiāliem un nemateriāliem zaudējumiem šādos gadījumos:
6. 14. 1. ja Tūrista norādīto trūkumu dēļ Līguma izpildi nevar turpināt un Tūrisma operators neizlabo šos trūkumus saprātīgā Tūrista noteiktā termiņā; 
6. 14. 2. ja saprātīgu iemeslu dēļ Tūrisma operators nevar piedāvāt alternatīvus pakalpojumus vai Tūrists no tiem atsakās saskaņā ar Līguma 6.9. punktu;
6. 14. 3. citos Lietuvas Republikas Civilkodeksā noteiktajos gadījumos.
6. 15. Tūrisma operators nav atbildīgs par Līguma neatbilstīgu izpildi, ja Tūrisma operators pierāda, ka Līguma izpildīts neatbilstīgi sakarā ar: 
6. 15. 1. Tūrista vainu; 
6. 15. 2. trešās personas vainu, kas nav saistīta ar Līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanu, un tāpēc zaudējumus nav bijis iespējams paredzēt vai izvairīties no tiem; 
6. 15. 3. nepārvaramu varu. 
6. 16. Ja Līgumā noteiktā pakalpojuma sniegšanas laikā Tūristam tiek nodarīti zaudējumi, izņemot zaudējumus, ko izraisa Tūrista nāve, kaitējums veselībai, kā arī tīšus zaudējumus vai zaudējumus būtiskas nolaidības dēļ, taču šo pakalpojumu nesniedz Tūrisma operators pats, Tūrisma operatora atbildība par šādiem zaudējumiem var būt ierobežota līdz trīskārtīgai Ceļojuma cenai.
6. 17. Tūrista tiesības saņemt kompensāciju vai tiesības uz cenas samazinājumu neskar pasažieru tiesības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004 L 046, p. 1), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1371/2007 (2007. gada 23. oktobris) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (OV 2007 L 315, p. 14), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 392/2009 (2009. gada 23. aprīlis) par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras (OV 2009 L 131, p. 24), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1177/2010 ( 2010. gada 24. novembris ) par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (OV 2010 L 334, p. 1), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 181/2011 ( 2011. gada 16. februāris) par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 (OV 2011 L 55, p. 1), un saskaņā ar starptautiskām konvencijām.
6. 18. Saskaņā ar Līguma 6.14. punktu zaudējumu kompensāciju, ko maksā Tūrisma operators, vai cenas samazinājumu, ko Tūristam piešķir Tūrisma operators saskaņa ar Līguma 3. nodaļas noteikumiem, un zaudējumu kompensāciju, kas samaksāta saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un starptautiskām konvencijām, kas noteiktas Līguma 6.17. punktā, vai cenas samazinājumu, kas piešķirts Tūristam, savstarpēji ieskaita, lai izvairītos no divkāršas kompensācijas.
6. 19. Tūristam nodarītos materiālos un nemateriālos zaudējumus kompensē saskaņā ar kārtību, kas noteikta Lietuvas Republikas Civilkodeksā. 

7. IZMITINĀŠANAS PAKALPOJUMU KATEGORIJA UN INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA
7. 1. Izmitināšanas pakalpojumu kategoriju, ko novērtē ar zvaigznēm, nosaka uzņemošās valsts noteikumos. Tāpēc kritēriji, saskaņā ar kuriem tiek piešķirta attiecīgā kategorija, katrā valstī var atšķirties. 
7. 2. Izmitināšanas iestādes dažādu istabu veidu fotogrāfijas, kas iekļautas Tūrisma operatora tīmekļa vietnē www.airguru.lv, var atšķirties no istabas veida, kas iegādāts saskaņā ar šo Līgumu.

8. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
8. 1. Tūrisma operators - UAB ORO GURU, uzņēmuma reģistrācijas numurs 303085667, darbības adrese – Sodų iela 4, Viļņa, tālr. +370 70022820, e-pasts info@airguru.lv, ir personas datu pārzinis. Tūrisma operators apstrādā Tūrista personas datu ar mērķi noslēgt un izpildīt līgumus, sniegt pakalpojumus un saņemt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, veikt tūrista identitātes pārbaudi, noteikt un izskatīt pretenzijas (prasības) 10 gadu laikā, ņemot vērā obligātos ierobežojuma periodus. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts, Civilkodeksa 1.125. pants.
8. 2. Līguma 8.1. punktā noteiktajiem mērķiem Tūrisma operators apstrādā šādus Tūrista personas datus: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, maksājuma informācija (maksājamās summas, nesamaksātās summas, maksājumu vēsture, u.c.) un citus datus, ko sniedzis Tūrists, un citu informāciju, kas saistīta ar šī Līguma noslēgšanu un izpildi.
8. 3. Pēc sazināšanās ar Tūrisma operatoru un pēc tam, kad Tūrisma operators ir noskaidrojis personas identitāti, Tūrists var izmantot savas tiesības attiecībā uz personas datiem: 
8. 3. 1. saņemt informāciju par datu apstrādi;
8. 3. 2. iepazīties ar saviem personas datiem, ko apstrādā Tūrisma operators;
8. 3. 3. pieprasīt savu neprecīzo personas datu izlabošanu un papildināt savus nepilnīgos personas datus; 
8. 3. 4. pieprasīt datu dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”);
8. 3. 5. pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi; 
8. 3. 6. tiesības uz datu pārnesamību; 
8. 3. 7. ja personas datus apstrādā, pamatojoties uz piekrišanu - tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā;
8. 3. 8. pieprasīt, lai attiecībā pret viņu neizmanto lēmumus, kas balstīti tikai uz automātisku datu apstrādi, un lai šādu lēmumu pārskatītu.
8. 4. Tūristam, kurš uzskata, ka ir pārkāptas viņa personas datu tiesības, ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts Datu aizsardzības inspekcijā, A. Juozapavičiaus iela 6, Viļņa LT-09310, tālr. 8 5 2127532, e-pasts: ada@ada.lt, tīmekļa vietne: www.ada.lt.
8. 5. Lai nodrošinātu atbilstīgu Līguma izpildi, Tūrisma operatoram ir tiesības nodot Tūrista personas datus Tūrisma operatora vārdā un/ vai trešām personām, kas rīkojas saskaņā ar tā norādījumiem, kas nodrošina klientu atbalstu, programmatūras uzturēšanu, grāmatvedību un citus pakalpojumus. Tūrisma operators apstiprina, ka datu nodošana notiek, izmantojot drošības pasākumus saskaņā ar attiecīgajiem līgumiem ar datu saņēmējiem. 
8. 6. Tūrisma operators var arī sniegt Tūrista personas datus valsts vai tiesībaizsardzības iestādēm, policijai vai uzraudzības iestādēm, ja tas ir obligāti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem vai lai nodrošinātu Tūrisma operatora tiesības, vai Tūrisma operatora klientu, darbinieku un īpašuma drošību.
8. 7. Tūrisma operators apstrādā Tūrista personas datus periodā, kas nav ilgāks par nepieciešamo norādītajiem datu apstrādes mērķiem vai ir noteikts piemērojamajos tiesību aktos, ja tajos ir paredzēts ilgāks datu saglabāšanas periods.
8. 8. Tūrists uzņemas pilnu atbildību par savu personas datu vai citu Tūristu (ja paredzēts) personas datu, kas iesniegti Tūrisma operatoram, pareizību un precizitāti. Sniedzot, rediģējot vai citādi apstrādājot datus (tostarp savus personas datus vai citu Tūristu personas datus), Tūrists nodrošina, ka tam ir tiesības šādā veidā apstrādāt datus, un uzņemas pilnu atbildību par zaudējumiem, kas var rasties Tūrisma operatoram un/ vai trešām personām šādu datu nelikumības apstrādes dēļ. 
8. 9. Precīzāka informācija par personas datu apstrādi un saistītajām tiesībām ir publiski pieejama Privātuma politikā Tūrisma operatora tīmekļa vietnē www.airguru.lv

9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
9. 1. Pretenzijas par Līguma neatbilstīgu izpildi vai neizpildi, kas ir radušās Ceļojuma laikā, Tūristam ir jāiesniedz bez nepamatotas kavēšanās, rakstveidā, izmantojot izturīgu datu nesēju, Līgumā norādītajam tūrisma gidam, Tūrisma operatora vietējam pārstāvim, kontaktu centram vai citam pakalpojumam, un ja neviena no tiem nav, Tūrisma operatoram.
9. 2. Noilguma periods Tūrista pretenziju iesniegšanai Tūrisma operatoram par kompensāciju par Līguma neatbilstīgu izpildi vai neizpildi ir divi gadi.
9. 3. Tūrisma operatoram ir bez maksas jāizskata Tūrista pretenzija, un ja Tūrisma operators nepiekrīt Tūrista prasībām, tam vēlākais 14 dienu laikā pēc Tūrista sūdzības saņemšanas datuma ir jāiesniedz Tūristam precīza pamatota rakstiska atbilde. Ja Tūrisma operators saņem pretenziju ar trūkumiem (piemēram, neparakstītu, ko iesniegusi persona, kam nav pārstāvības tiesību, vai kas nav iesniegusi dokumentus, kas apliecina atbilstīgu pārstāvniecību, bez pievienotiem, pamatojošiem pierādījumiem par pretenzijā norādītajām sūdzībām, u.c.), Tūrisma operatoram ir tiesības sazināties ar Tūristu un izteikt lūgumu izlabot trūkumus. Termiņu Tūrisma operatora rakstiskas atbildes sniegšanai skaita no datuma, kad saņemta Tūrista pretenzija ar izlabotiem trūkumiem. Tūrisma operatoram ir tiesības pagarināt termiņu pretenzijas izskatīšanai par laiku, kas nepārsniedz 14 kalendārās dienas, sakarā ar būtiskiem iemesliem, iesniedzot Tūristam paziņojumu, izmantojot izturīgu datu nesēju.  
9. 4. Strīdus par Līguma neatbilstīgu izpildi vai neizpildi izskata ārpus tiesas saskaņā ar Lietuvas Republikas Patērētāju aizsardzības likumā noteikto kārtību Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības dienestā (SCRPS), Vilniaus iela 25, 01402 Viļņa, e-pasts tarnyba@vvtat.lt, fakss (8 5) 279 1466, tīmekļa vietne www.vvtat.lt. Pieprasījumu var iesniegt elektroniski EGS platformā adresē http://ec.europa.eu/odr/.
9. 5. Tūrista vēršanās iestādē, kas izskata patērētāju strīdus, neliedz Tūristam tiesības iesniegt pieprasījumu izskatīt strīdu pēc būtības vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksā noteikto kārtību.
9. 6. Tūrista vēršanās iestādē, kas izskata patērētāju strīdus, neliedz Tūristam tiesības iesniegt pieprasījumu izskatīt strīdu pēc būtības vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksā noteikto kārtību. 
9. 7. Līgums noslēgts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
9. 8. Ja Līgums ir noslēgts attālināti, Tūrisma operators bez nepamatotas kavēšanās pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Tūristam Līguma kopiju vai Līguma apstiprinājumu, izmantojot izturīgu datu nesēju.
9. 9. Līguma, kas noslēgts telpās, kas nav komercdarbības telpas, kopiju vai apstiprinājumu par Līguma noslēgšanu izsniedz Tūristam papīra formātā vai, ja Tūrists piekrīt, izmantojot citu izturīgu datu nesēju.

__________________________________________________________________________________________
Līguma parakstīšana negarantē, ka tiks apstiprināta rezervācija Tūrisma izvēlētajai viesnīcai un/vai lidojumam. Par rezervācijas apstiprinājumu Tūristu informēs atsevišķi. Ja rezervācija netiek apstiprināta, parakstītais Līgums zaudē spēku. Tūristam ir tiesības izvēlēties alternatīvu ceļojuma iespēju, noslēdzot jaunu līgumu. Ja Tūrists atsakās noslēgt jaunu līgumu, Tūrisma operatoram ir jāatmaksā Tūristam nauda, kas samaksāta par spēkā neesošo līgumu. Ja saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību netiek samaksāta norādītā ceļojuma cena vai tās daļa, līgums zaudē spēku. Šajā gadījumā Tūristam ir tiesības izvēlēties alternatīvu ceļojuma iespēju no ceļojumu iespējām, ko attiecīgajā laikā piedāvā Tūrisma operators, noslēdzot jaunu līgumu. Ja Tūrists atsakās noslēgt jaunu līgumu, Tūristam ir jāatlīdzina Tūrisma operatoram radušies zaudējumi saskaņā ar 2.1.2. punktā noteikto kārtību.
Tūrists apstiprina, ka pirms šī Līguma noslēgšanas ir saņēmis rakstisku dokumentu (līgumu, katalogu, programmu vai citus materiālus, kuros aprakstīts Ceļojums) vai saiti uz elektronisku dokumentu, kurā ir visa ar Ceļojumu saistītā informācija: par izmitināšanu, Ceļojuma laikā sniegtajiem pakalpojumiem, apskates vietām, ceļojuma maršrutu, izbraukšanas un atgriešanās vietu. Gaidīšanas ilgumu transporta pieturvietās, transporta savienojumiem; transporta līdzekli, Tūrisma operatora nosaukumu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi, Tūrisma operatora vietējā pārstāvja, tūrisma gida vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, kontaktu centra vai cita pakalpojuma, kas dod iespēju Tūristam ātri sazināties ar Tūrisma operatoru, meklēt palīdzību, ja Tūristam rodas sarežģījumu, vai iesniegt pretenziju par Līguma neatbilstīgu izpildi vai neizpildi; vispārīgu informāciju par ceļojuma valsts pases un vīzas prasībām, tostarp aptuvenu vīzas izsniegšanas procesa ilgumu, un informāciju par ar veselību saistītām formalitātēm (informāciju par infekcijas slimību epidemioloģisko situāciju valstīs, uz kurām ir organizēts ceļojums, obligātajiem un ieteiktajiem profilaktiskajiem pasākumiem, informāciju par veselības apdrošināšanas kārtību); informāciju, kas ļauj tieši sazināties ar personu, kas pavada nepilngadīgo (-s), nepilngadīgā atrašanās vietā, ja saskaņā ar Ceļojuma līgumu, kurā ir iekļauts izmitināšanas pakalpojums, ceļo nepilngadīgais, kuru nepavada vecāks vai cita persona; informāciju par izvēles un obligāto apdrošināšanu izmaksām, ko izraisa Tūrista veikta Līguma izbeigšana, vai izmaksu segšanai par palīdzību, tostarp Tūrista atgriešanos sākotnējā izbraukšanas vietā, ja noticis nelaimes gadījums, saslimšana vai nāve.
Tūrists apstiprina, ka ir informēts par Tūrisma operatora tīmekļa vietni www.airguru.lv.
Tūrists apstiprina, ka ir precīzi iepazinies ar iesniegto Līgumu un tā pielikumiem un ir sapratis visus tā noteikumus, un informējis citus Tūristus - saņēmējus, ka Tūrista ceļojums tiek organizēts tikai saskaņā ar šajā Līgumā noteiktajiem noteikumiem un visiem Tūristiem ir jāievēro visi Līguma noteikumi. Tūrists arī apstiprina, ka ir informēts par savu pienākumu iesniegt citiem Tūristiem visu informāciju, ko sūta Tūrisma operators pēc Līguma noslēgšanas.

Pielikumi pie Līguma: katalogs, programma, citi materiāli, kuros aprakstīts Ceļojums. 

DĀVANU KUPONA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

 1. Kupons ir noteiktas formas AirGuru veidlapa ar Kupona informāciju, kas apliecina Pircēja avansa maksājuma faktu un dod Kupona turētājam tiesības iegādāties čarterbiļetes, atpūtas un eksotiskus ceļojumus;
 2. Kuponu nevar izmantot parasto lidojumu biļešu, auto nomas pakalpojumu un ceļojumu apdrošināšanas apmaksai;
 3. Kuponu var izmantot pakalpojumu apmaksai www.AirGuru.lv, ceļojuma rezervācijas laikā ierakstot dāvanu kupona kodu atlaides koda laukā;
 4. Kuponā norādīta un/vai ierakstīta informācija: kupona numurs, vērtība, derīguma sākuma un beigu datumi;
 5. Uz kupona ir norādīts derīguma termiņš;
 6. Kuponu nevar apmainīt pret naudu vai atgriezt, ja dāvanu kupons netiek izmantots līdz derīguma termiņa beigām - nauda netiek atgriezta;
 7. Ja ceļojuma cena ir zemāka par dāvanu kupona vērtību, starpība netiek atmaksāta;
 8. Ja ceļojuma cena ir augstāka par dāvanu kupona vērtību, starpību sedz ceļotājs;
 9. Pēc ceļojuma rezervēšanas tiek piemēroti Organizētā tūrisma ceļojuma līguma noteikumi;
 10. Šo kuponu un atlaides kodus nevar izmantot vienlaikus;
 11. Viens akcijas laikā saņemtais dāvanu kupons var tikt izmantots vienam ceļojuma pasūtījumam.

DALĪBAS KONKURSA NOTEIKUMI UN NOTEIKUMI

 1. Konkurss ir AirGuru periodiski publicēta spēle, kurā nejauši tiek izvēlēts uzvarētājs.
 2. Konkursā iespējams piedalīties pēc visu tajā noteikto nosacījumu izpildes. (Piemēram: abonējot jaunumus, kopīgojot ziņu utt.)
 3. Konkursā iespējams piedalīties tikai ar vienu aktīvi lietotu un atbilstošu personas identitātes veidlapu, e-pastu, tālruņa nr. utt.
 4. Konkursa dalībnieki neapņemas iegādāties preces vai pakalpojumus.
 5. Konkursa dalībnieki piekrīt, ka viņu dati (fotogrāfija, vārds, uzvārds) var tikt publicēti.
 6. Konkurss norisinās līdz noteiktam datumam.
 7. Uzvarētāji tiek paziņoti publiski sociālo tīklu kontos.
 8. Jebkāda negodīga dalība vai šo noteikumu un nosacījumu pārkāpšana izslēdz dalībnieku no esošajiem un turpmākajiem konkursiem.
 9. AirGuru var mainīt konkursa nosacījumus bez atsevišķa brīdinājuma.